WARR

WARR

Uit de diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar de brand bij Rivierduinen is duidelijk geworden dat de organisatie weliswaar voldeed aan alle wettelijke voorschriften inzake brandveiligheid, maar dat deze wettelijke voorschriften onvoldoende zijn toegespitst op cliëntspecifieke risico’s in de GGZ. Specifieke gedrags(kenmerken) van cliënten, zoals angst en verwardheid, een verminderd inschattingsvermogen of verzet bij een ontruiming, beïnvloeden de gang van zaken rondom een ontruiming bij brand en vragen mogelijk om meer of een andersoortige BHV-inzet dan wettelijk wordt voorgeschreven.

Daarnaast geldt dat het rookgedrag van cliënten onvoorspelbaar is en sommige cliënten brandgevaarlijk zijn, waardoor er sprake is van een verhoogd brandrisico. Met dit inzicht is de WAR-systematiek ontwikkeld. De WAR-systematiek is een hulpmiddel om op afdelingsniveau inzicht te krijgen in de zelfredzaamheid van cliënten bij een eventuele ontruiming.

Cliënten worden hierbij ingedeeld in een van de volgende 3 categorieën:

  1. Waarschuwen: cliënt is in staat zichzelf in veiligheid te brengen bij ontruiming indien daartoe mondeling of door alarm wordt opgeroepen
  2. Assisteren: cliënt kan zelf een onveilige zone verlaten maar heeft daarbij wel individuele begeleiding nodig (inzet van één BHV/personeelslid)
  3. Redden: cliënt is niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen door lichamelijke (bv. rolstoel, slecht ter been, bedlegerig) of psychische beperkingen (bv ernstige verwardheid, psychose) en heeft intensieve hulp nodig om de onveilige zone te verlaten (inzet van twee BHV’ers/personeelsleden)

De indeling van cliënten over deze groepen geeft inzage in de hoeveelheid ondersteuning die nodig is bij een eventuele ontruiming en kan o.a. gebruikt worden als planningsinstrument voor de benodigde inzet van BHV’ers en voor de ruimtelijke verdeling van cliënten over de afdeling.

print print

Gewijzigd op maandag 01 mei 2017